Напрями наукових досліджень кафедри мовної підготовки іноземних громадян охоплюють науково-дослідну роботу другої половини дня, індивідуальні дослідження викладачів, грантову діяльність, наукову роботу зі студентами, участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, організацію щорічної Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукова спільнота студентів ХХІ століття», а також діяльність студентських наукових гуртків.

Протягом 2021-22 років на кафедрі мовної підготовки триває науково-дослідна робота з теми: «Лінгводидактичні й кроскультурні аспекти формування професійної компетенції іноземних студентів» (державний реєстраційний номер: 0121U109464). Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Кулішенко Л.А.

Метою науково-дослідної роботи є аналіз та узагальнення новітніх методик формування лінгвістичної та кроскультурної компетенції іноземних студентів. Іншомовну професійну компетентність можна визначити як інтегративне особистісно професійне утворення, яке реалізується у психологічній та технічно-операційній готовності особистості до виконання успішної, продуктивної й ефективної професійної діяльності з використанням засобів іноземної мови в умовах іншомовної культури та забезпечує можливість ефективної взаємодії з навколишнім середовищем. У загальному вигляді склад іншомовної професійної компетентності можна подати у сукупності таких компонентів, як компетенції лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного рівнів.

У роботі представлено такі напрями: 1) специфічні риси формування мовної (лінгвістичної) компетентності, яка передбачає систему знань, умінь і навичок здійснювати іншомовну комунікацію в типових ситуаціях навчальної, трудової та культурної сфер спілкування; 2) особливості формування у студентів-іноземців кроскультурної компетенції, яка передбачає налагодження комунікації як на рівні лінгвістичного розуміння, так і на рівні соціального, культурного, геополітичного контексту. Ця компетентність є необхідною для студентів-іноземців на етапі адаптації до соціального середовища та умов навчальної діяльності; 3) використання інформаційних технологій та інтернет-ресурсів, а також методичні інновації у викладанні мов.

Розробкою та впровадженням окресленого напрямку наукових досліджень займаються науковці кафедри:

 • Сидоренко Ольга Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри;
 • Біденко Лариса Валентинівна - кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Дядченко Ганна Вікторівна - кандидат філологічних наук, старший викладач;
 • Зайцева Станіслава Станіславівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент;
 • Кулішенко Людмила Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент;
 • Левенок Інна Сергіївна - доктор філософії, викладач;
 • Набок Марина Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент;
 • Чернякова Аліна Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

 Результатом наукових досліджень є низка науково-методичних і наукових публікацій:

 1. Біденко Л.В., Кисельова Г.І. Метод дієслівного словозмінного моделювання в практиці навчання української мови як іноземної. Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки : збірник наукових праць. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2021. 7 (27).
 2. Біденко Л.В., Кулішенко Л.А. Система вправ на заняттях з української мови як іноземної у процесі вивчення дієслова (з досвіду роботи). Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки: збірник наукових праць. 40. С. 23-29.
 3. Дегтярьова Т.О., Дядченко Г. В. Сучасні технології в методиці викладання української мови як іноземної. Publishing HouseBaltija Publishing”. Wloclawek, Republic of Poland. 2021. 2. Р. 117-122.
 4. Дегтярьова Т.О., Дядченко Г.В, Кулішенко Л.А. Українська мова для іноземців у таблицях та коментарях : навч. пос. Суми : СумДУ, 2021. 123 c.
 5. Дегтярьова Т.О., Дядченко Г. В., Шевцова А.В. Українська мова для іноземців. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (2-е видання, виправлене й доповнене) : навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет, 2021. 200 с.
 6. Дегтярьова Т.О., Шевцова А.В. Навчання мови професійного спілкування студентів-іноземців інженерного профілю. The 15th International scientific and practical conference “Science and Technology”. Littera Verlag, Berlin, Germany. Р. 62-67.
 7. Дегтярьова Т.О., Шевцова А.В. Реалізація текстоцентричного підходу в системі роботи над розвитком професійного мовлення студентів-іноземців. Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 10 September, 2021. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers. Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. Р.201-205.
 8. Дядченко Г.В. Урахування особливостей комунікативної культури представників різних етнокультурних спільнот у процесі спілкування. Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 25 травня 2022 р.). Полтава : ПДАУ, C. 99-101.
 9. Зайцева С.С., Л. Мадхайян. Набуття навички письма іноземними студентами за допомогою вебзастосунку Google форми на заняттях з української мови як іноземної. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». 2022. Вип. 49. Том 1. С. 213-219. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/49-1-33.
 10. Казанджиєва М. С., Роденко А. В. Використання дидактичних ігор на уроках української мови як іноземної. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобицький держ. педагогічний університет імені Івана Франка. 2021. 35, том 3. С. 231–238.
 11. Кулішенко Л.А. Краєзнавчі елементи у викладанні української мови як іноземної. Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 25 травня 2022 р.). Полтава : ПДАУ, 2022. С. 232-234.
 12. Кулішенко Л.А. Лінгводидактичні ігри у навчанні інокомунікантів. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: тези доповідей : Матеріали семінару, м. Харків, 24 лютого 2022 року. Харків : ХНАДУ, 2022. С.74-77.
 13. Левенок І.С. Українськомовна компетентність іноземних студентів: сутність і специфіка формування. V Міжнародна науково-практична конференція "Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті": тези доповідей : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. C. 106-109.
 14. Левенок І.С., Семеног О.М. Формування українськомовної компетентності іноземних студентів-медиків у культурно-освітньому просторі закладу вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. 2021. 38. C. 170-188.
 15. Пилипенко-Фріцак Н. А. Пам’ятка майбутньому лікарю (тема: Захворювання дихальної системи). Суми: СумДУ, 2022. 17 c.
 16. Пилипенко-Фріцак Н.А. Пам’ятка майбутньому лікарю (тема: Захворювання сечовивідної системи). Суми: СумДУ, 2022. 17 c.
 17. Пилипенко-Фріцак Н.А. Пам’ятка майбутньому лікарю (тема: Структура медичного закладу). Суми: СумДУ, 2022. 6 c.
 18. Пилипенко-Фріцак Н.А. Робочий зошит до навчального посібника «Спілкуємося з пацієнтами (українська мова у сфері професійного спілкування майбутнього лікаря) для іноземних студентів 2 курсу медичного інституту з англійською мовою навчання» (Частина 1. Тема: Паспортні дані хворого). Суми: СумДУ, 2022. 38 c.
 19. Пилипенко-Фріцак Н.А. Робочий зошит до навчального посібника «Спілкуємося з пацієнтами (українська мова у сфері професійного спілкування майбутнього лікаря) для іноземних студентів 2 курсу медичного інституту з англійською мовою навчання» (Частина 2. Тема: Медичні заклади). Суми: СумДУ, 2022. 17 c.
 20. Українська мова в діалогах : навчально-методичні матеріали / укладачі: С.С. Зайцева, О.П. Коньок, А. В. Шевцова. Суми : Сумський державний університет, 2021. 62 с.
 21. ЧерняковаА.В. Організаційно-педагогічні стратегії запобігання та подолання насильства в закладах освіти: досвід США: монографія. Суми: ПФ «Видавництво «Видавництво Вінниченко М.Д.», 2022. 248 c.
 22. Чернякова А.В., Чернишова Т.Г. Вивчаємо українську вдома : навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення української мови як іноземної. Суми : Сумський державний університет, 2021. 70 c.
 23. Adebisi Victor Adeseye, Zaitseva S.S. Intercultural communication: studying the Ukrainian language by foreign students, its importance for intercultural relations. Наукова ініціатива іноземних студентів та аспірантів: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Харків, 04 березня 2022 р.): тези доповідей. : Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022. C. 3-4. DOI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87481.
 24. Chernyakova A. V. European values in teaching of foreign students in the context of European integration. Folia Philologica. 2022. 4. C. 15.
 25. ChernyakovaV., Pylypenko-FritsakN.A. Communication of European values in teaching of foreign students in the context of the internalization of education. Sustainable development in a modern knowledge society: Ljubljana: Ljubljana School of Business Publishing VSPV, 2021. C. 129-141.
 26. ChernyakovaV., Pylypenko-FritsakN.A. Effective cross-cultural communication as a condition for adaptation of foreign students in the context of strategy of intercultural development of the city. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries: Рига : Baltija Publishing, 2021. C. 337-357.
 27. ChernyakovaV., VoronaN., Pylypenko-Fritsak N.A. Pedagogical support of adaptation of foreign students to the socio-cultural and educational environment of Sumy State university. New challenges in the development of future specialists: Universitatea Dunarea de Jos Galati Publishing, 2021. C. 153-170.
 28. LevenokS. European and Ukrainian methodological backgrounds in forming language competence of international students. Theoretical foundations of pedagogy and education: / за ред. Primedia eLaunch. Бостон: International Science Group (isg-konf.com), 2022. C. 461-469.
 29. Levenok I.S., Husenko Y.O. Hab-laboratory “Ukr.Lang.Laboratory for foreign students” in social network Facebook as an innovative technology of teaching international students. Інноваційна педагогіка. 2022. 49, том 2. C. 176-179. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085.
 30. Levenok I.S., Sydorenko O.P. Integrating Е-learning in Ukrainian language teaching for international students at higher education institutions. Інноваційна педагогіка. 2022. 45. C. 275-278. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085.
 31. Ojo Olajide Joshua, Zaitseva S.S. Ukrainian Platforms for Learning the Ukrainian Language: Tips and Prospects for Foreigners. Матеріали ХІІІ студентської конференції «Перший крок у науку» (м. Суми, 9-13 травня 2022 року).: тези доповідей. : Сумський державний університет, C. 399. DOI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87830.
 32. Zaitseva S. S., Nabok M. М. Use of Google Services for Organization of Distance Learning in Ukrainian as a Foreign Language. The ХVIII International Scientific and Practical Conference «Advancing in research, practice and education» (May 10–13, 2022, Florence, Italy): тези доповідей: International Science Group, 2022. Р. 405-406. DOI: 10.46299/ISG.2022.1.18.

 

Укладання кафедрою господарчих договорів

2021 р. 

Наукове, літературне редагування, упорядкування посібника для іноземних студентів «Українська мова як іноземна»

№ 54.21-2021.СП/01

Біденко Л.В.

ПФ "Видавництво "Університетська книга"

Суми

29.04.2021

31.12.2021

4000,00

 

2022 р.

Переклад і редагування науково-технічної документації українською мовою

№ 54.21-2022.СП/01

Сидоренко О.П.
Зайцева С.С.

ФОП Прокопенко В.М.

Суми

20.06.2022

31.12.2022

7000,00

Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарність та інклюзивність. Підходи

101085224-EUROVALID-ERASMUS-JMO-2022

Сидоренко О.П.

Європейське виконавче агентство з освіти та культури (EACEA)

ЄС

01.09.2022

30.08.2025

30 000,00

Державні та міжнародні гранти

Викладачі кафедри залучаються до реалізації проєктів за рахунок державного замовлення. У рамках такої діяльності Німенко Н.А. брала участь у виконанні науково-дослідної роботи за темою №15.01.10-01.15/17.ЗФ «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної історичної пам’яті». Результати роботи зайшли зображення на сторінках наукових публікацій, а також використовуються у навчальному процесі.

Міжнародна діяльність кафедри виконується за основними напрямками:

 • розширення та поглиблення закордонних контактів, зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки;
 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями (участь у міжнародних конференціях, майстер- класах, тренінгах, семінарах);
 • участь у міжнародних програмах та проєктах із залученням грантів;
 • організація міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу для проходження стажування.

Станом на 2021  рік кафедра має низку формалізованих закордонних партнерств з ознаками стратегічних (з якими здійснюється багаторічне активне співробітництво за основними напрямками міжнародної діяльності – спільні грантові проєкти, наукова співпраця тощо). Наразі кафедра має міжнародні партнерства з науковцями з Великобританії, США, Німеччини, Франції, Чехії, Словаччини, Грузії, Білорусі, Польщі. Викладачі кафедри активно співпрацюють з польськими науковцями освітньої організації «Інституту Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва» (Institute of International Academic and Scientific Cooperation) тощо.

У 2021 році представники кафедри стали членами міжнародної асоціації: IAPDD - International Association for Peace and Democracy Development (Germany).

Одним із пріоритетних завдань міжнародної діяльності викладачів є грантова активність. Викладачі кафедри долучаються до програм міжнародної мобільності та беруть активну участь у міжнародних освітянських та наукових грантових програмах.

У 2021 році доцент А.В. Чернякова взяла участь у міжнародному грантовому проєкті за підтримки одного з головних грантодавців - Європейської Комісії, програми Еразмус+КА1.

Міжнародний освітній тренінг «I shout out against bullying» було присвячено проблемі протидії булінгу в освіті. Проєкт було реалізовано в Німеччині (Бад Лаер). Проєкти даної програми підтримують реформування вищої освіти, запровадження європейських стандартів та кращих практик задля підвищення якості освітніх і наукових послуг, модернізацію освітніх програм, використання інноваційних освітніх технологій, академічної мобільності, наукових досліджень, забезпечення інтернаціоналізації освіти в цілому.

Завідувач кафедри доцент Сидоренко О.П. продовжує виконувати проєкти у партнерстві з представниками інших кафедр:

1) загальноуніверситетський міжнародний освітній грант «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018–2021 рр., координатор програми – Університет Бат Спа (Великобританія);

2) міжнародний освітній грант в межах проєкту SUP 30020GR0143 «Регіональний професійний центр базової медіаосвіти як освітня медіаплатформа з інформаційної грамотності для студентів, молодих журналістів, школярів» за фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та громадської організації «Медіакомпас» (Суми, Україна) 01 липня 2020-30 червня 2021 року.

Науковці мають досвід координування міжнародних наукових проєктів, у тому числі міжурядових. Так, у 2021 доцент Чернякова А.В. брала участь у міжнародному науковому проєкті Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA) «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні» як наукового консультанта, модератора і дослідника (партнерство в організації (фокус-групи) дослідження щодо ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства та проведення всеукраїнського опитування «Ціннісні орієнтири українського студентства» на базі СумДУ). (Сертифікат №02125243-1968/2021).

Академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями представлена участю у міжнародних конференціях. Доценти кафедри Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. представили свої наукові розвідки на міжнародній науково-практичній конференції у Німеччині (The 15th International scientific and practical conference «Science and Technology» (February 22-23, 2021/ Berlin, Germany). Ворона Н.О., Пилипенко-Фріцак Н.А., Зайцева С.С. та інші викладачі кафедри підготували наукові праці в рамках міжнародної конференції в Польщі (The International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» (Polonia University in Czestochowa). Доцент кафедри Кулішенко Л.А. брала участь у міжнародній науково-практичній конференції в Іспанії (The 2nd International scientific and practical conference «Results of modern scientific research and development» (May 2-4, 2021/ Barca Academy Publishing, Madrid, Spain).

Організація міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу щодо проходження стажування за кордоном представлена такими активностями:

1) протягом 2021 року Пилипенко-Фріцак Н.А. проходила науково-педагогічне стажування «Фахові мови і сучасні підходи до їх викладання: досвід країн ЄС» на базі філологічного факультету Північного університетського центру у Бая-Маре, Румунія. (Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Romania);

2) доцент кафедри Сидоренко О.П. була слухачем спеціальної програми підвищення кваліфікації «Академії з прав людини для викладачів та викладачок журналістики» (180 годин / 6 кредитів) – Програма розвитку ООН в Україні, Центр прав людини ZMINA (правозахисна організація) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії в період із 16 лютого до 27 серпня 2021 року (сертифікат № АПЛ -21/28 від 27 серпня 2021 р.). У рамках цієї програми завершила Міжнародну програму стажування «Висвітлення конфліктів та протестів у засобах масової інформації: кращі практики Європи та світу» (180 годин / 6 кредитів) – Free Press for Eastern Europe organization (Czech Republic), 16 квітня – 27 червня 2021 року (сертифікат № A-HR-21-28 ВІД 27 червня 2021 р.);

3) з 30 травня по 10 червня 2022 року старший викладач кафедри Дядченко Г.В. проходила міжнародне стажування на базі Університету Палацького в м. Оломоуць (Чеська республіка) за програмою ERASMUS +, activity КА 107 (International Credit Mobility).

У вересні 2022 року викладачі кафедри мовної підготовки іноземних громадян розпочали втілювати міжнародний проєкт з просування європейських цінностей в освіті. У рамках програми ЄС Еразмус+ Комісією Європейського Союзу цього року було підтримано Модуль Жан Моне «Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи» European values of intercultural dialogue in education: interdisciplinary and inclusive approaches» – EUROVALID). Реалізацію модуля заплановано на 2022-2026 роки.

Координатором проєкту визначено завідувача кафедри МПІГ, к. пед. н, доцента О.П. Сидоренко.

Членами проєктної групи є А.Є. Лебідь, професор кафедри ППСТ, доктор філос. наук, член редакційної ради наукового журналу «European Journal of Philosophical Research», науковий співробітник міжнародного наукового центру «International Network Center for Fundamental and Applied Research» (USA) і А.В. Чернякова, к. пед. н, доцент, заступник завідувача кафедри МПІГ з міжнародної грантової діяльності, тренер, автор ідеї проєкту.

Колектив кафедри завжди відкритий до міжнародної співпраці.

Всеукраїнська конференція кафедри

На кафедрі мовної підготовки іноземних громадян проходить щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі».

Учасниками конференцій є науковці, викладачі, аспіранти з різних ЗВО України та зарубіжжя. Активну участь в конференції беруть і студенти-іноземці, які разом зі своїми науковими керівниками готують доповіді та статті. Головними напрямками роботи конференції є традиційні та інноваційні технології в методиці викладання української мови як іноземної, сучасні методи викладання гуманітарно-природничих дисциплін нерідною мовою. У рамках конференції також розглядаються психолого-педагогічні основи навчання й міжкультурна комунікація в теорії та практиці викладання нерідної мови.

Результати наукових і практичних досліджень, з якими виступають учасники конференції, відображено у збірниках наукових праць «Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі».

Наукова робота зі студентами

Іноземні студенти, що навчаються на основних факультетах, беруть активну участь у різних наукових конференціях.

З 2018 року кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукова спільнота студентів ХХI століття» (з міжнародною участю). Мета цієї конференції – залучення в науку студентської молоді, розвиток інтересу до нових наукових знань і відкриттів, обмін досвідом.

Студенти-іноземці під керівництвом викладачів кафедри також беруть активну участь у наукових заходах поза межами СумДУ, наприклад, у щорічному міжнародному науково-методичному семінарі «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам», який проводиться кафедрою філології та лінгводидактики Харківського національного автодорожнього університету, а також у щорічному міжнародному науково-практичному семінарі «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів», який проводиться на базі кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного університету будівництва та архітектури.

У 2021-2022 роках у співавторстві зі студентами було опубліковано 2 статті у фаховому виданні України категорії Б, а також 36 тези доповідей у матеріалах конференцій.

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.