Початок події: 2022-01-28
Закінчення події: 2022-11-01

Запрошуємо до участі у ХІІ  Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції "Перекладацькі  інновації" яка проводиться дистанційно на базі кафедри германської філології  Сумського державного університету  25 листопада 2022 р.

Основні напрямки за якими планується робота конференції: 

 1. Мовна картина світу та міжкультурна комунікація.
 2. Дискурсивна лінгвістика: лінгвістичні особливості.
 3. Актуальні питання прикладної та когнітивної лінгвістики.
 4. Перекладацькі студії: традиційні та інноваційні підходи та методики.
 5. 5. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень.
 6. Теорія і методика навчання іноземних мов та перекладу у вищих навчальних закладах та школі.
 7. Осмислення праць мандрівного філософа Григорія Сковороди в перекладах.

 

Матеріали конференції  буде розміщені в електронному вигляді на сайті кафедри германської філології факультету ІФСК Сумського державного університету у розділі «Наукова діяльність».

Мови конференції:  українська, англійська, німецька.

Для участі у конференції необхідно до 1 листопада 2022 року надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 • тези (1-3 сторінки);
 • заявку з відомостями про авторів;
 • відгук наукового керівника.

Будь ласка, повністю вказуйте ПІБ у темі e-mail та у назві файлів.

 

Відповідальна особа за проведення конференції – Бровкіна Оксана Володимирівна,  кандидат філологічних  наук, старший викладач кафедри германської філології. 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

У  МАТЕРІАЛАХ  ХІІ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  СТУДЕНТСЬКОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  "ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ  ІННОВАЦІЇ":

 • Матеріали подаються українською, англійською або німецькою мовами в електронній версії файлу формату Word для Windows XP (файл повинен мати розширення .doc, .docх або .rtf.).
 • Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 3 сторінки формату А5 (148×210) разом із бібліографією, таблицями й рисунками.
 • Шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 11 пт по всьому тексту; поля – 15 мм з усіх боків.
 • Абзацний відступ в основному тексті роботи: 10 мм; міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання за шириною сторінки, без переносу слів.
 • Заголовок роботи – напівжирні прописні літери, вирівнювання по  центру, без  абзацного  відступу. Другий рядок – прізвище та ініціали автора. Третій рядок – у дужках назва навчального закладу. Четвертий – дані про наукового керівника (прізвище, ініціали, науковий ступінь,  вчене  звання). Другий, третій і четвертий рядки набираються курсивом з вирівнюванням по правому краю.
 • У разі використання кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути пронумерована та підписана, напр.: Таблиця 1 – Показники (9 пт курсив – 9 пт жирний).
 • Ілюстративний матеріал у тексті – курсив, значення слів, виразів, терміни, тощо беруться у прямі лапки – " " (Вставка – Символ). Треба чітко диференціювати тире (—) та дефіс (-).
 • Список використаних джерел (не більше 3 позицій) подається наприкінці тексту тез через рядок без заголовку у порядку цитування у тексті. У тексті тез посилання на джерело слід подавати у квадратних дужках, через кому вказувати сторінку або діапазон сторінок, напр. [2, 56], [3, 234–237]; крапкою з комою розділяються два і більше літературних джерел у межах одного цитування, напр. [1; 2; 3].
 • Тези, подані з порушенням цих вимог, або пізніше визначеного терміну подачі матеріалів, розглядатися не будуть.

 

 

Зразок  оформлення

 

КРЕАТИВНІ  КОНСТРУЮВАННЯ  ВТОРИННИХ  УТВОРЕНЬ  В  АНГЛОМОВНОМУ  ДИСКУРСІ

Марченко О. М.

(Сумський державний університет)

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Кобякова І. К.

 

Текст

Приклад оформлення цитованих літературних джерел

 1. Кобякова І.К. Словотвір, синонімія, стилістика / І.К. Кобякова. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 128 с.
 2. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.
 3. Ariel M. The linguistic status of the “here and now” / M. Ariel // Cognitive Linguistics. – 1998. – Vol. 9, № 3. – P. 185–237.

 

 Текст друкується в авторській редакції (відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів несе автор).

 

ЗАЯВКА

Учасника  ХІІ  Всеукраїнської  студентської  науково-практичної  конференції “Перекладацькі  інновації”

25 листопада 2022 р. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента (повністю)

 

Курс

 

Повна назва навчального закладу

 

Назва доповіді

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника (повністю)

 

Науковий ступінь керівника

 

Учене звання керівника

 

Джерело  https://news.sumdu.edu.ua

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.